×

Home

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=189181

幼兒飲食 May 29, 2017

【愈餵愈肥?】英教授指長期餵食或致胖

新手爸媽們,平日有沒有餵小朋友進食的習慣呢?但你又有無擔心過佢哋會因為咁而對你有依賴,甚至會因餵食而超重?英國史雲斯大學助理教授Amy Brown指,家長長期餵嬰兒進食,他們有更大機會超重。相反,若小朋友從小學習自行進食,其性格會更外向,體態也會較健康,因為小朋友會掌握飽足的感覺,並停止食過量食物。

教授表示,根據她3年的研究比對發現,在298名嬰兒中,她發現傳統由家長作主導的餵食與嬰兒自主進食相比,前者的嬰兒體重明顯較後者重,可見體重與他們進食的方式有密切的關係。她又指,自小朋友6個月起,家長便應逐止停止協助餵食,並可讓小朋友慢慢接觸半流質的食物,任由他們自行學習把食物放進口中。若家長長期堅持餵食,以及用不同方法鼓勵小朋友張開口食東西的話,可能令小朋友吃得太多。

shutterstock_289705097-e1478826919460

她亦在其新著作中給予家長辨別小朋友已準備自行進食的方法,當中包括︰

  1. 小朋友能坐立並保持身體及頭部穩定一段時間。.
  2. 小朋友能初步協調眼、手掌與嘴巴的同步運動,小朋友也懂得抓起食物並放進自己口中。
  3. 小朋友開始懂得吞嚥食物並控制舌頭。

但教授表示,畢竟每個小朋友發展情況有別,不能一概而論,家長應視乎情況而定。最重要的是保持鼓勵小朋友多自行嘗試的心態,家長的支持能令小朋友更有信心學習自己進食。

shutterstock_14435584_lres

看來爸媽們也應在適當時候學習「放手」喇!其實小朋友學習自己食嘢仲可以訓練佢哋手部的小肌肉發展!確實好處多多,大家不妨按小朋友發展情況,讓他們慢慢學習吧。

 

資料來源︰Dailymail