×

Home

 

本地升學文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=353007

升幼熱話 October 26, 2018

【趙榮德】幼稚園讀全日好還是半日好

有一位中產家長,和我談起究竟送子女讀全日制還是半日制的問題,以下為我們的談話內容,有興趣家長不妨細讀,因裏面談及一個最新研究,結果頗出人意外︰

趙為本人,家為家長

家︰我是新手家長,想知道給兒子讀半日制幼稚園好,還是全日制好,我自己就傾向送他全日制,你話好唔好?

趙︰在答你問題之前,想知道你想送兒子讀全日制的原因,你是否要返工?

家︰不用返工。我想兒子上全日制的原因是,大部分家長有得揀,卻揀送子女讀全日制,一來因自己唔識教,二來個個都咁樣做,三來讀全日制小朋友會學好多嘢。

趙︰不錯,愈來愈多家長替子女選讀全日制係冇得揀。有得揀嘅家長唔識教嘅便揀全日制,其他的多數揀半日制。

家︰有冇正式嘅研究指出半日制與全日制對小朋友發展的影響?