×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=390861

有心食譜 February 9, 2019

【鄭小B之成長日誌】健脾清腸 清熱潤肺 沙參玉竹雪梨雪耳花果湯

呢幾日農曆新年假期,食咗唔少好嘢,每餐大魚大肉,仲有各式煎炸賀年食品!

好易出現便秘!加上見小b呢兩日啲便便有啲乾結!

今日就留喺屋企煮飯仔🍚

煲番個 #健脾清腸 嘅湯,清一清,同便秘/粒粒便講拜拜。

IMG_20190208_185803_888