×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=402075

爸媽雞湯 March 15, 2019

【和牛b的成長日記】育兒心聲︳每當寶寶睡著,都好想錫醒佢。醒咗又想佢瞓返

大家會唔會同我一樣,都有呢個想法?就係BB由初生到而家,瞓著嘅時候BB都係特別可愛、特別似小天使。

見佢瞓著就會好想錫佢,但當佢哋瞓醒活動能力、說話超多嘅時候,又好想佢哋靜落嚟。