×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=415169

著數優惠 April 25, 2019

【唯媽】尖沙咀北京菜餐廳推出免費兒童餐!

今日同唯B去古琴雅苑食北京菜,大人食片皮鴨,小朋友竟然有免費兒童餐食!仲要係午市同晚市都有。

小朋友只要係四歲或以下,喺餐廳參與填色遊戲,用蠟筆油油油,就可以即時享用免費兒童餐一份(原價$68)喇!(編按:基於安全理由,餐廳職員表示不建議0至2歲的小朋友參加)

兒童餐包括醬爆肉絲伴荷葉包、上湯浸小棠菜、杞子桂花糕同埋冬瓜薏米水。初時我都驚北京菜濃味,但總廚特登將口味調較到啱小朋友,唔會太濃同油膩。