×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=429888

有心食譜 June 11, 2019

【Kylife】媽咪簡單煮 X $7搞掂 X 超好味三色蒸水蛋!

上次教過大家整肉碎蒸滑水蛋,今次講吓另一款我哋勁鍾意食的三色蒸水蛋,撈飯超好味,想整到出嚟好靚可以考慮用玻璃盒整,蒸完反轉放出嚟睇落就會有齊三隻顏色啦!

三色蒸水蛋材料

雞蛋 3隻
咸蛋 1隻
皮蛋 1隻
水 適量

整三色蛋步驟

1. 處理同洗乾淨皮蛋同咸蛋的外表物質
2. 將咸蛋的蛋白同蛋黃分開
3. 將皮蛋同咸蛋蛋黃切粒放到碟上