×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=429898

爸媽雞湯 June 11, 2019

【禧。熙。之生活點滴】「媽媽谷」有利有弊,視乎用家心態如何!

曾幾何時我有懷疑過已經生左小朋友既朋友或同事點解要入咁多”媽媽谷”,但當時既我冇深入去考究因爲我未有小朋友。但到左自己懷孕,開始入谷,已經唔記得係點樣入第一個懷孕初生谷, 入左谷之後,發現有好多育兒知識分享,又有實用產品推介,都慳好多時間唔洗自己硏究。入左一個大谷之後,開始進化入啲細既分支谷,分年份,分醫院,分區域,分BB年份/月份等等。

之後禧家姐上playgroup,我都無入過任何有相關資訊既谷,可能當時覺得未有咁既需要,只係playgroup,都只係想俾囡囡岀去玩下,見下其他人,鍛練一下膽量。直到讀N班,有位好好既同班同學家長邀請我入谷,呢個N班媽媽谷係我入谷以來最好傾同時又最窩心既一個谷,媽媽之間會分享學校資訊,小朋友生活點滴,學習分享,婆媳相處問題,夫妻關係,扮靚心得及旅遊資訊等等話題,可以話係無所不談,亦從來感覺唔到家長之間會將孩子作比較。有時湊小朋友湊到心理開始唔平衡或抑鬱既時候,都會互相傾訴及支援,確實心靈上會感到好安慰。