×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=433452

湊仔經 June 24, 2019

【Emma Wong】 如何訓練自閉症兒童獨立完成功課?

不少家長,不能抽身,讓自閉症孩子獨力完成功課。家長們都會向我求助:「我要喺度身邊不停叫:做啦做啦!唔係佢就會停晒手嫁啦!」又或者:「我唔喺度!佢咪唔做囉!要望實嫁」「我仔仔要人睇實先會俾心機做功課,自己做只會亂做」以上問題,家長有否遇到呢?讓我們看看,應用行為治療ABA 怎樣訓練自閉症兒童,獨立完成功課吧!

應用行為訓練第一步:把握孩子專心的時刻好好讚賞

一開始,家長與孩子做功課時,可能會保持較近的距離,在近距離中,家長要把握機會多讚賞孩子持續做著功課的行為:「好好呀!努力自己做功課啦」,以鼓勵孩子持續做功課的動力。慢慢成功後,家長可拉長讚賞的時間間距,以訓練孩子能自我控制,不分心地完成功課。

應用行為訓練第二步:慢慢拉長與孩子的距離

一開始,家長可近距離的坐在孩子身邊,讚賞他們有好好做著功課,慢慢的,情況有進步時,家長可拉長與孩子的距離、可能不再坐在旁邊、而是另一張桌子上,甚至慢慢走出房間。但家長要留意,拉長了距離,家長亦要維持間歇的讚賞孩子有獨自做功課,以維持他們良好的行為。

應用行為訓練第三步:當孩子分神時,要好好提醒

對於自閉症兒童,進行良好行為是需要好好鼓勵,但當有不良行為:如分心了,玩弄文具,亦需要適當的後果以避免他們的情況每況愈下。因此、當家長發現孩子停止做功課時,可要求他們重做、需要做多一份練習、或不能看電視等等結果,讓孩子更在意需獨力完成功課。如家長能好好利用獎勵及小小後果,可大大提升孩子獨力完成功課的動力。

應用行為訓練第四步:留意孩子的能力範圍

有部分情況,孩子不是不能獨力完成功課,而是因為不懂而停下來了。所以,在訓練孩子能獨力完成功課時,家長要留意孩子的能力範圍所及。不要給予太艱深的功課予他們。因此,在剛開始訓練時,家長可先從容易的功課開始,以幫助他們較易獨力完成功課,以提升其成功感。

獨力完成功課是獨立能力的重要技巧。不論在家裏、或是在學樣,都極需要此獨立能力。希望以上能幫助家長解答問題吧!

 

作者: Emma Wong

資深行為治療師

其他文章:

【Emma Wong】孩子輸咗,扭計大喊點算好?

【Emma Wong】阿仔你快D啦!