×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=439917

著數優惠 July 12, 2019

【莎倫媽媽】驚安の殿堂 DON DON DONKI 幼兒食品、嬰兒專區掃貨攻略

去日本SHOPPING一定會去的「驚安の殿堂」,今天剛在尖沙咀美麗華商場開業,又點可以唔去朝聖。 鋪頭都算大,但如果去開日本幾層樓高的鋪,就當然冇得比啦。 仲有最唔同的係鋪頭內外都完全睇唔到「驚安の殿堂」呢幾隻字,全店只得DON DON DONKI字樣,但我女話認得隻企鵝LOGO。

68aa8df1-f21c-4329-b957-84b3e8fd74b9

 cf4538a2-6a8a-40f0-8f0e-b844ead9392e

入到去真係好開心,真係好似去咗日本咁,成排成排的零食。 近日最HIT的TOY STORY都有份,森永就出了幾種味的夾心餅,有齊四大主角,都係$9.8一盒:

ec77b06b-7234-4dde-ba82-0d42a1f7ae2e

8c5aeaa5-610e-49e1-b3b2-c5a1f529fedc

0e9c6fde-2baf-49b0-a4be-a2296ca4f662