×

Home

 

爸媽Junior文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=458457

產前產後 September 11, 2019

【80後手作媽媽】港怡醫院生B記

時間過得真係好快,眨下眼就生咗小B Sherly出來了,而家佢2個月大了!~ 作為一個新手媽媽,一開始真係咩都唔識,由BB在肚入面到而家都成日要上網搵資料、睇書、聽講座、入媽媽Group等等…希望可以快D認識多D,知道點處理D事情咁… 尤其上網睇下其他媽媽分享的Blog從而得到更多資訊,所以我都想分享一下我的經驗,讓更多新手媽媽可以作為參考喔~

分享一下我生B的過程吧! 我係喺港怡醫院生小B Sheryl的,呢間醫院都好新,只係開咗剛2年,因為我住得近,所以就選咗呢間醫院了。我自己就搵好咗私家醫生,再要求去呢間醫院生B的。我個Case係緊急開刀的,提早一晚就入咗醫院準備。

呢間醫院我個人認為各方面都幾好,門口Lobby感覺好似酒店咁,服務人員都好有禮貌,我去到辦好入院手續之後就上病房,我係選咗普通房,而個人認為最正的係因為佢較新而且位置都算偏,所以無咩人,而普通房只有2張牀位,而隔離牀無人的話咁你就好似係住私家房咁了。