×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=484683

閱讀學習 December 6, 2019

【學數唔難】參加競賽提升數學學習能力

為了提升小朋友的數學能力,爸媽都會想盡辦法,其實參加數學比賽是方法之一,不但讓小朋友挑戰自己,將課堂所學知識學以致用,過程中還有以下2大好處!

 

1. 促進對數學的自學能力
雖然比賽著重參與,但小朋友會為了比賽做好準備,有助提升他們對學習數學的主動性及積極性。過程中,小朋友為尋找答案會主動深入了解特定學習領域的知識,為將來成為數學專家打好基礎。

2. 提升邏輯思維能力
數學需要運用科學的邏輯方法,清晰地描述出自己的思維過程。通過重複練習和在比賽中不斷挑戰及面對新難題,小朋友的解難能力、邏輯思維能力會因而提高,無論對將來的學習能力或工作能力都有很大的幫助。


坊間大多數學比賽重視小朋友數學能力,內容以奧數為主,不少爸媽會擔心比賽內容程度太難將打擊小朋友對數學的信心。MathConcept每年一度的「數學思維大激鬥」比賽,不只是為數學能力高的小朋友而設,比賽內容有一半屬學校常規題目,適合所有小朋友參與,爸媽既可以了解小朋友的數學能力程度,又可以讓小朋友挑戰自己。

比賽完後,小朋友除了得知自己成績名次外,爸媽亦會收到一份詳細的成績報告,了解每一條比賽題目中,答對小朋友的數目,從而了解小朋友的強、弱項。


MathConcept「數學思維大激鬥」自舉辦以來大受歡迎,上年度在澳門吸引過千名小朋友參加,而香港更有近4,000名小朋友報名參與。新一年「數學思維大激鬥2020」校際賽現已接受報名啦,個人賽亦可以在1月2日至31日期間到比賽網站報名,如果想讓小朋友挑戰自己,實踐課堂所學,就不要錯過啦!

詳情:https://mathconceptition.com/details.php