×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=510782

有心食譜 February 28, 2020

【Love Kelly’s Kitchen】一星期餸菜 第二回

屋企3大1細各有喜好,點解煮三個餸?爸爸同哥哥嘅口味完全唔一樣,其實佢哋各自都係食緊兩餸,煮多一個系想大家都食得均衡啲

七日的三餸一湯如何分配?一星期買一次就要好好珍惜機會啦

依家不如同大家分享一星期嘅三餸一湯啦,大部份附上食譜,希望大家啱用

各位媽媽加油

Day 1

栗子炆排骨

食譜: