×

Home

 

廿四孝熱話文章打印

來自網址: http://www.ohpama.com/?p=68004

親子活動 May 2, 2016

【好多布甸狗呀!!】數齊有幾多隻蛋黃哥有禮物

霎眼間, 上次一班Hello Kitty朋友扮完中國神話人物之後, 今次又變身啦, 西方童話是也, 我問SY:「你有冇聽過《國王的新衣》? 布甸狗會扮國王喎」
 
 

一聽到布布, SY發狂一樣:「我梗係有聽過啦, 個國王唔著衫, 話自己聰明, 咁甸甸都無衫著架啦, 真係好似喎甸甸, 甸甸」

 

因為大家都知道阿囝大愛布甸狗, 所以紛紛PM:「今次有好多布甸狗, SY見到一定好開心」
 
 
這位布甸粉絲, 由未入場已經進入亢奮狀態, 一入閘即說:「爸爸! 我去睇下總共有幾多隻布布先吓」, 之後便99跑走了.
 
 
因為上次中國神話, 我們玩到不願離場, 所以SY非常熟悉3D, 不足一分鐘, 他便瘋瘋癲癲的跑回來
 
 
他說:「真係有好多布布, 不過有一個無開..(:點解?), 油未乾喎, 唔開心」
 
 
:「哦!! 佢個盤上面個布甸未乾啫, 你唔掂佢都可以照影啦, 無問題」
 
 
今次布甸真的有點升Level, 因為出現次數, 較上次多幾倍, SY:「哈哈哈! E隻布甸好大甸呀!, 但係點解無咗頂帽嘅?(真係畫少咗咩?)
 
往下頁